Các ban ngành - Ban Thông tin - Truyền thông

Danh Sách Ban Thông Tin Truyền Thông GHPGVN Huyện Xuân Lộc

DANH  SÁCH CHƯ TĂNG NI & PHẬT TỬ BAN THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG

GHPGVN HUYỆN XUÂN LỘC. NHIỆM KỲ 2012 - 2017

STT

 

Pháp danh

Chức danh

 

Địa chỉ

Số điện thoại

 

1

 

ĐĐ. Thích Quảng Vinh

Trưởng ban

&n…

Read more: Danh Sách Ban Thông Tin Truyền Thông GHPGVN Huyện Xuân Lộc