Các ban ngành - Ban Thông tin - Truyền thông

Danh Sách Ban Thông Tin Truyền Thông GHPGVN Huyện Xuân Lộc

DANH  SÁCH CHƯ TĂNG NI & PHẬT TỬ BAN THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG

GHPGVN HUYỆN XUÂN LỘC. NHIỆM KỲ 2012 - 2017

STT

 

Pháp danh

Chức danh

 

Địa chỉ

Số điện thoại

 

1

 

ĐĐ. Thích Quảng Vinh

Trưởng ban

 

Chùa Quan Âm,  Xã Xuân Định

0933363817

 

2

 

ĐĐ. Thích Huệ Trường

Phó ban

 

Chùa Bảo Ân , Xã Bảo Hòa

0989760320

 

3

 

SC. Thích Nữ Liên Trang

Thư ký

 

Tịnh Xá Ngọc Quang, Xã Xuân Hưng

0937970068

 

4

 

SC. Thích Nữ Phong Điều

Thủ quỹ

 

Tịnh thất Linh Quang, Xã Xuân Phú

0919571435

 

5

 

SC. Thích Nữ Huệ Trung

Biên tập

 

Tịnh Thất Liên Hoa, Xã Xuân  Phú

0948070039

 

 

6

 

 

SC. Thích Nữ Tâm Hà

 

Biên tập

 

Tịnh Thất Diệu Pháp, xã Bảo Hòa

 

0903019528

 

7

 

ĐĐ. Thích Nhuận Thạnh

Phóng viên

 

Chùa Hưng Pháp, xã Xuân Hưng

 

 

8

 

Đạo hữu: Thiện Tài

Phóng viên

 

ấp Suối Cát, Xã Suối Cát, Xuân Lộc

 

 

THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ

GHPGVN HUYỆN XUÂN LỘC