Phật học - Luận

Nghiên cứu về vấn đề cúng tế và cứu độ hương linh trong kinh tạng Nikāya

Nghiên cứu về vấn đề cúng tế và cứu độ hương linh trong kinh tạng Nikāya

NGHIÊN CỨU VỀ VẤN ĐỀ CÚNG TẾ VÀ CỨU ĐỘ HƯƠNG LINH
TRONG KINH TẠNG NIKĀYA
Có những lậu hoặc phải do thọ dụng được đoạn trừ[1]
(Atthi āsavā paisevanā pahātabbā)[2]
Chúc Phú

 

Cúng tế cho người đã khuất là một thực thể văn hóa của nhân loại, được biểu hiện dưới nhiều hình thức lễ nghi, tùy theo quan…

Read more: Nghiên cứu về vấn đề cúng tế và cứu độ hương linh trong kinh tạng Nikāya

Trí tuệ trong Đạo Phật

Trí tuệ trong Đạo Phật

 

Mục đích của Đạo Phật là diệt khổ và đem vui cho mọi loài, nhưng phải là người có trí mới biết được con đường đưa đến an lạc và hạnh phúc. Mục đích của Đạo Phật là giải thoát và giác ngộ, và chỉ có trí tuệ (Pannà) mới là phương tiện duy nhất đưa loài người đến bờ giải thoát và giác ngộ.…

Read more: Trí tuệ trong Đạo Phật