Văn bản

Điếu văn Tưởng niệm Cố Trưởng lão HT. Thích Thiện Cảnh

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HUYỆN XUÂN LỘC

BAN TRỊ SỰ

-----------------------------------

ĐIẾU VĂN TƯỞNG NIỆM
Cố Hòa Thượng THÍCH THIỆN CẢNH


Chứng Minh Ban Trị sự GHPGVN huyện Xuân Lộc

Nguyên Phó Trưởng Ban Thường Trực Ban Trị sự GHPGVN huyện Xuân Lộc.

Trụ trì chùa Thiên Ân, xã Suối Cao, huyện Xuân Lộc

 

ĐIẾU VĂN TƯỞNG NIỆM

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam Mô Tây phương Giáo chủ Tiếp dẫn Đạo sư A Di Đà Phật

 

Kính bạch Chư Tôn Hòa Thượng chứng minh

Kính bạch chư Tôn Thượng Tọa, quý Ni Trưởng, Ni Sư, chư Đại Đức Tăng Ni.

Kính thưa chư Tôn Thiền đức trong Ban Tổ chức Tang lễ

Kính thưa chư vị quan khách đại diện chính quyền huyện Xuân Lộc, xã Suối Cao.

Kính thưa môn đồ pháp quyến và đồng bào Phật tử

Ngưỡng bạch Giác linh cố Hòa thượng tân Viên tịch!

Hỡi ôi!

Vầng nguyệt đã lặn mây!

Hoa đàm vừa rụng xuống!

Đất Xuân Lộc hôm nay trãi nắng vàng,

Chùa Thiên Ân cảnh vật đượm màu tang,

Thầy đã yên nghĩ nghìn thu giấc,

Ngơ ngác chúng con lạc mất đàn!

Trong giờ phút nghìn thu vĩnh biệt, trước khi cử hành Lễ cung tống Kim quan cố Hòa thượng nhập bảo Thápchúng tôi xin được thay mặt Ban Trị sự, Tăng Ni và đồng bào Phật tử huyện Xuân Lộc có đôi lời tưởng niệm đến Giác linh cố Hòa Thượng.

Kính bạch Giác linh Hòa thượng!

Từ vùng đất duyên hải Nam Trung Bộ, nơi thành Diên Khánh xa xưa một thuở vang danh, vùng đất mới một thời lập nghiệp, xứ Khánh Hòa một đời thọ mạngcố Hòa thượng đã hiện thân hiền sĩ, giữa phàm trần không nhiễm hồng trần. Thuở ấu niên, Phật pháp một lòng, tâm cầu học đạo, chí xuất trần ươm mầm giải thoát. Năm 12 tuổi Ngài phát nguyện quy y đầu Phật, đức Tôn sư Hạnh Hải ban Pháp húy Nguyên Quang, tự Thiện Cảnh, Ngài từng tham học trường Bồ Đề và học viện Trung Phần Nha Trang.

Nước sông Tô Hạp Khánh Hòa thao thao dòng Phật thủy,

Rồi đến độ nhân duyên hội đủ,

Tình Thầy Trò khế hợp cơ duyên,

Trong sắc thắm Huỳnh y giải thoát,

Quyết chí xuất trần,

Thực hành phạm hạnh,

Năm một chín năm hai,

Thọ giáo ân đức Bổn sư,

Chính thức dự vào hàng trưởng tử Như Lai

Được Bổn sư Ban Pháp hiệu Minh Thắng.

Căn lành thiện trí uyên nguyên,

Đạo hạnh uy nghiêm nối truyền Chánh Pháp,

Thật hành hạnh nguyện giáo hóa tha phương,

Quả thật:

“Bậc hiền nhân đã dự vào dòng sử Phật,

Như Hạc vàng cất cánh nhàn du”.

Kể từ đó, theo sự chỉ dạy của Bổn đi hành đạo khắp mọi nơi. Mảnh Cà sa bình bát một thân, nơi Đà Thành trụ pháp vương gia Báo Ân Tự, Viện hóa Đạo thuở xưa Ngài từng phụng sự. Chiến tranh kết thúc, năm 1983 Ngài về nơi xứ sở Đồng Nai này, cũng nơi mảnh đất này Ngài khai sơn Thiên Ân Tự, Tăng vô nhất vật, hạnh nguyện ba đời mười phương chư Phật, pháp giới là nhà, chúng sanh là quyến thuộcDù bất cứ hoàn cảnh nào Ngài vẫn bền chí xuất trần thượng sĩ, nêu cao gương xả kỷ và vị thathực hành hạnh nguyện lợi tha.  

Đạo vàng một thưở nở trăm hoa,

Kế tiếp truyền thừa,

Phụng mệnh Bổn sư truyền trì Tổ Đạo,

Làm cho Tăng đoàn hòa hợp,

Giáo hội trang nghiêm,

Đại hội nhiệm kỳ ba

Suy cử Ngài giữ cương vị Phó ban Đại Diện Phật Giáo

Đại hội nhiệm kỳ bốn

Ngài được Suy cử làm Phó thường trực Ban Trị Sự Giáo Hội huyện nhà.

Đại hội nhiệm kỳ năm,

Suy tôn Ngài Chứng minh Ban Trị Sự

Đệ Nhị tôn chứng Tăng già, giới tràng Pháp Loa truyền thụ

Đạo vàng xán lạng,

Tứ chúng đồng tu,

Lục hòa cộng trụ.

Giáo pháp hoằng truyền

Chúng sanh an lạc

Đạo thể vuông tròn

Tâm hồn vô ngã,

Từ bi hỷ xả

Nhiếp hóa quần sanh

Thể nhập Chân Như,

Ban rải lòng từ,

Nhiếp Tăng độ chúng

Lợi lạc vô cùng

An lành trong chánh pháp,

Giải thoát trong việc làm

Vô vi tự tại.

Hỡi ôi!

“Gương xưa biết mấy nhiêu đàng,

Bây giờ xem lại rõ ràng là đây”

   Cuộc đời và đạo nghiệp của Hòa thượng đã làm cho những Tăng NiPhật tử hữu duyên phát khởi tín tâmtu hành tinh tấnvững bền đạo nghiệp, tiến bước trên đường giải thoát, làm cho cõi đời sáng lạng tăng huy. Bằng tinh thần phụng sự chúng sanh là cúng dường chư phật, hạnh nguyện vô ngã vị tha Hòa thượng đã để lại cho đời quả pháp vị thanh cao.

Ta-bà, tám mươi lăm năm tùy duyên hạnh ngộ,

Tròn 65 năm Hoằng dương Chánh pháp,

Hòa Thượng đã trùng hưng giáo pháp,

Tùy duyên thuyết pháp,

Giáo Âm, pháp vị xương minh,

Chốn chốn thắm nhuần cội đức.

Thế nhưng tưởng trên bước đường hoằng dương đạo pháp, thừa hành Phật tại nhân gianHòa thượng còn thác tích lâu hơn nữa để lợi lạc khắp quần sanh. Giờ đây nơi cõi trần mây mù giăng phủ, Ngài đi về cõi Niết bàn vô tung bất diệt; Hỡi ôi! một phút vô thườnghuyễn thân tạm xả, Ta bà hóa mãn pháp thântịnh thổ rụng hoa Ưu đàmtùy duyên ứng hiện, đến đi vô ngại, như những cánh nhạn giữa trời không, Hòa thượng đã an nhiên thâu thần thị tịch, để lại cho đời tiếc nuối ngậm ngùi. Ôi! tấm gương đạo hạnh sáng ngời.

Kính bạch Giác linh Hòa thượng khả kính!

Cõi an lành:

“Sắc tướng vốn không, mượn cảnh huyễn độ người như huyễn.

Tử sinh nào có, nương thuyền từ độ kẻ trong mê”.

Thiền tọa gốc cây hàng huệ sĩ,

Chôn mình trong đất bậc chân nhân.

Nay, chư Tôn đức lãnh đạo các cấp Giáo hội và chúng con gập đầu khấp lệ ngậm ngùi bái biệt bậc Thầy hiền khả kính, Phật tử gần xa đều kính thương luyến tiếc, tiễn biệt nhục thân cố Hòa thượng nhập bảo Tháp… Ôi, nghìn thu vĩnh biệt, cúi đầu đảnh lễ Giác linh cố Hòa thượng thùy từ chứng giáman trú Niết bàn, tịnh lạc thường nhiên.

Trong giờ phút nghìn thu vĩnh biệt này, Ban Trị sự, Tăng Ni, đồng bào Phật tử huyện Xuân Lộc xin đốt nén hương lòng kính dâng lên Giác linh cố Hòa thượng. Thành kính cầu nguyện Giác linh cố Hòa thượng thể nhập vô sinh, hội nhập Ta Bà, cùng với hàng Pháp lữ tiếp tục sứ mệnh hoằng dương chánh phápphổ độ quần sanh.

Nam TỪ LÂM TẾ CHÁNH TÔNG TỨ THẬP TỨ THẾ, KHAI SƠN THIÊN ÂN TỰ. TRÚ TRÌ HÚY Thượng NGUYÊN Hạ QUANG, Tự THIỆN CẢNH, Hiệu MINH THẮNG. NGUYỄN CÔNG HÒA THƯỢNG GIÁC LINH thùy từ chứng giám.

Danh Sách Ban Trị Sự GHPGVN Huyện Xuân Lộc, Khóa VI, Nhiệm Kỳ 2016 - 2021)

         

 

DANH SÁCH NHÂN SỰ BAN TRỊ SỰ GHPGVN HUYỆN XUÂN LỘC

KHÓA VI, NHIỆM KỲ 2016- 2021

 

A.CHỨNG MINH- CỐ VẤN:

1

Hòa thượng Thích Giác Quang

Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN huyện.

2

Hòa thượng Thích Thiện Cảnh

Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN huyện.

3

   Thượng tọa Thích Thiện Hoằng

Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN huyện.

4

Thượng tọa Thích Như Thanh

Cố vấn Ban Trị sự GHPGVN huyện.

    B.THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ:

1

Thượng Tọa Thích Tâm Minh

Trưởng Ban Trị sự GHPGVN huyện.

2

Đại đức Thích Huệ Quang

Phó Thường trực kiêm Trưởng Ban Pháp chế

3

Đại đức Thích Chánh Huệ

Phó Ban kiêm Trưởng Ban Nghi lễ

4

Sư cô Thích nữ Trung An

Phó Ban kiêm Ủy viên thủ quỹ

5

Đại đức Thích Quảng Vinh

Chánh thư ký

6

Đại đức Thích Huệ Trường

Phó Thư ký 1 kiêmTrưởng Ban Hoằng pháp

7

Đại đức Thích Trung Điền

 

Phó Thư ký 2 kiêm Trưởng Ban Từ thiện - Xã hội

8

Đại đức Thích Minh Độ

Trưởng Ban Kiểm soát

9

Đại đức Thích Minh Pháp

Trưởng Ban Kinh tế tài chánh

10

Đại đức Thích Quảng Viên

Trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử

11

Sư cô Thích nữ Liên Trang

Trưởng Ban Thông tin – Truyền thông

C.ỦY VIÊN BAN TRỊ SỰ:     

12

Đại đức Thích Thiện Đồng

Trưởng Ban Phật giáo Quốc tế

13

Đại đức Thích An Quang

Trưởng Ban Văn hóa

14

Đại đức Thích Lệ Ngộ

Ủy viên

15

Sư cô Thích nữ Như Anh

Ủy viên

16

Sư cô Thích nữ Trung Từ

Ủy viên

17

Sư cô Thích nữ Liên Việt

Ủy viên

18

Sư cô Thích nữ Huệ Hạnh

(chùa Xuân Thành)

Ủy viên

19

Sư cô Thích nữ Hậu Liên

Ủy viên

20

Sư cô Thích nữ Huệ Hạnh

(chùa Linh Nhã)

Ủy viên

21

Sư cô Thích nữ Huệ Ngọc

Trưởng Phân Ban Ni giới

D. ỦY VIÊN DỰ KHUYẾT BAN TRỊ SỰ:

22

Đại đức Thích Lệ Đạt

Ủy viên dự khuyết

23

Đại đức Thích Quảng Tánh

Ủy viên dự khuyết

24

Sư cô Thích nữ Nhật Huy

Ủy viên dự khuyết

Danh sách BTS GHPGVN huyện Xuân Lộc

DANH SÁCH BTS GHPGVN HUYỆN XUÂN LỘC

KHOÁ VII (2012-2017)

STT

PHÁP DANH

CHỨC DANH

ĐỊA CHỈ

01

TT. Thích Thiện Hoằng

Trưởng BTS kiêm TB Tăng sự

Chùa Linh Hoà,

xã Bảo Hoà,

02

HT. Thích Thiện Cảnh

Phó BTS Thường trực kiêm TB Giáo dục Tăng ni

Chùa Thiên Ân,

xã Suối Cao

03

ĐĐ. Thích Huệ Quang

Phó BTS kiêm Chánh Thư ký

Chùa Trúc Lâm,

xã Suối Cát

04

NT. Thích nữ Minh Ấn

Phó BTS kiêm đặc trách Ni giới

Chùa Bảo Quang, xã Suối Cát

05

ĐĐ. Thích Huệ Phương

Phó Thư ký

Chùa Phương Hoà, xã Suối Cát

06

ĐĐ. Thích Quảng Vinh

Phó Thư ký kiêm Chánh văn phòng; Trưởng Ban TTTT

Chùa Quan Âm,

xã Xuân Định

07

ĐĐ. Thích Giác Năng

Trưởng Ban Hoằng pháp

Tx. Ngọc Hưng,

xã Xuân Hưng

08

ĐĐ. Thích Minh Độ

Trưởng Ban Văn hoá

Chùa Liên Trì,

xã Suối Cao

09

ĐĐ. Thích Chánh Huệ

Trưởng Ban Nghi lễ

Chùa Linh Phú,

xã Xuân Phú

10

TT. Thích Tâm Minh

Trưởng Ban Kiểm soát kiêm TB Pháp chế

Chùa Đại Minh,

xã Xuân Hưng

11

ĐĐ. Thích Phước Khánh

Trưởng Ban Từ thiện Xã hội kiêm Trưởng Ban HDPT

Chùa Quảng Long, xã Xuân Tâm

12

ĐĐ. Thích Minh Pháp

Trưởng Ban Kinh tế Tài chánh

Chùa Phật Quang Cao Truyền,

xã Suối Cao

13

SC. Thích nữ Trung An

Uỷ viên Thủ quỹ

TT. Viên Quang,

xã Xuân Trường

14

NT. Thích nữ Hiếu Liên

Uỷ viên

Tx. Ngọc Long,

xã Xuân Hoà

15

ĐĐ. Thích Thiện Giác

Uỷ viên Văn phòng

Chùa Quảng Phước, xã Xuân Bắc

16

ĐĐ. Thích Quảng Viên

Uỷ viên

Chùa Lam Viên,

xã Xuân Trường

THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ

GHPGVN TỈNH ĐỒNG NAI