Văn bản

Danh sách BTS GHPGVN huyện Xuân Lộc

DANH SÁCH BTS GHPGVN HUYỆN XUÂN LỘC

KHOÁ VII (2012-2017)

STT

PHÁP DANH

CHỨC DANH

ĐỊA CHỈ

01

TT. Thích Thiện Hoằng

Trưởng BTS kiêm TB Tăng sự

Chùa Linh Hoà,

xã Bảo Hoà,

02

HT. Thích Thiện Cảnh

Phó BTS Thường trực kiêm TB Giáo dục Tăng ni

Chùa Thiên Ân,

xã Suối Cao

03

ĐĐ. Thích Huệ Quang

Phó BTS kiêm Chánh Thư ký

Chùa Trúc Lâm,

xã Suối Cát

04

NT. Thích nữ Minh Ấn

Phó BTS kiêm đặc trách Ni giới

Chùa Bảo Quang, xã Suối Cát

05

ĐĐ. Thích Huệ Phương

Phó Thư ký

Chùa Phương Hoà, xã Suối Cát

06

ĐĐ. Thích Quảng Vinh

Phó Thư ký kiêm Chánh văn phòng; Trưởng Ban TTTT

Chùa Quan Âm,

xã Xuân Định

07

ĐĐ. Thích Giác Năng

Trưởng Ban Hoằng pháp

Tx. Ngọc Hưng,

xã Xuân Hưng

08

ĐĐ. Thích Minh Độ

Trưởng Ban Văn hoá

Chùa Liên Trì,

xã Suối Cao

09

ĐĐ. Thích Chánh Huệ

Trưởng Ban Nghi lễ

Chùa Linh Phú,

xã Xuân Phú

10

TT. Thích Tâm Minh

Trưởng Ban Kiểm soát kiêm TB Pháp chế

Chùa Đại Minh,

xã Xuân Hưng

11

ĐĐ. Thích Phước Khánh

Trưởng Ban Từ thiện Xã hội kiêm Trưởng Ban HDPT

Chùa Quảng Long, xã Xuân Tâm

12

ĐĐ. Thích Minh Pháp

Trưởng Ban Kinh tế Tài chánh

Chùa Phật Quang Cao Truyền,

xã Suối Cao

13

SC. Thích nữ Trung An

Uỷ viên Thủ quỹ

TT. Viên Quang,

xã Xuân Trường

14

NT. Thích nữ Hiếu Liên

Uỷ viên

Tx. Ngọc Long,

xã Xuân Hoà

15

ĐĐ. Thích Thiện Giác

Uỷ viên Văn phòng

Chùa Quảng Phước, xã Xuân Bắc

16

ĐĐ. Thích Quảng Viên

Uỷ viên

Chùa Lam Viên,

xã Xuân Trường

THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ

GHPGVN TỈNH ĐỒNG NAI