Văn bản - Huyện

Ban Tổ chức Tang lễ Cố Hòa thượng Thích Thiện Cảnh

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

                      HUYỆN XUÂN LỘC

BAN TRỊ SỰ

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

      …

Read more: Ban Tổ chức Tang lễ Cố Hòa thượng Thích Thiện Cảnh

Ban lễ tang Cố Hòa thượng Thích Thiện Cảnh

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

                      HUYỆN XUÂN LỘC

BAN TRỊ SỰ

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

      …

Read more: Ban lễ tang Cố Hòa thượng Thích Thiện Cảnh

DỰ THẢO KẾ HOẠCH Tổ chức Lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Kiều Đàm Di

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

TỈNH ĐỒNG NAI

BAN TRỊ SỰ

BAN TĂNG SỰ

PHÂN BAN NI GIỚI

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----------oOo---------

                   …

Read more: DỰ THẢO KẾ HOẠCH Tổ chức Lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Kiều Đàm Di

Cáo phó

Cáo phó


       GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

HUYỆN XUÂN LỘC

BAN TRỊ SỰ

 

Số: 34/CP/BTS-PGH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Xuân Lộc, ngày 01 tháng 07 năm 2018

 

CÁO PHÓ

- Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Xuân Lộc…

Read more: Cáo phó

THÔNG BÁO ĐẠI LỄ TƯỞNG NIỆM THÁNH TỔ ĐẠI ÁI ĐẠO KIỀU ĐÀM DI

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

TỈNH ĐỒNG NAI

BAN TRỊ SỰ

BAN TĂNG SỰ

PHÂN BAN NI GIỚI

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----------oOo---------

                   …

Read more: THÔNG BÁO ĐẠI LỄ TƯỞNG NIỆM THÁNH TỔ ĐẠI ÁI ĐẠO KIỀU ĐÀM DI